وقتي براي اولين بار ديدمش يک لحظه نگاهم ايستاد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مغرور بود و زيبا.

بدون کوچکترين مکثي سرش را برگرداند انگار که اصلا

مرا نديده بود.

روز بعد وقتي توجه اش به خودم را ديدم آنوقت بود که احساس

کردم دوستش دارم و دوستم دارد.

هر روز......

 

ادامه دارد...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید